Combining experts for improved face verification performance

Vitomir Štruc, France Mihelič, Nikola Pavešić: Combining experts for improved face verification performance. In: Proceedings of the IEEE International Electrotechnical and Computer Science Conference (ERK'08), pp. 233-236, Portorož, Slovenia, 2008.

Abstract

Samodejno razpoznavanje (avtentikacija/identifikacija) obrazov predstavlja eno najaktivnejših raziskovalnih področij biometrije. Avtentikacija oz. identifikacija oseb z razpoznavanjem obrazov ponuja možen način povečanja varnosti pri različnih dejavnostih, (npr. pri elektronskem poslovanju na medmrežju, pri bančnih storitvah ali pri vstopu v določene prostore, stavbe in države). Ponuja univerzalen in nevsiljiv način razpoznavanja oseb, ki pa trenutno še ni dovolj zanesljiv. Kot možna rešitev problema zanesljivosti razpoznavanja se v literaturi vse pogosteje pojavljajo večmodalni pristopi, v katerih se razpoznavanje izvede na podlagi večjega števila postopkov razpoznavanja obrazov. V skladu z opisanim trendom, bomo v članku ovrednotili zanesljivost delovanja različnih postopkov razpoznavanja obrazov, ki jih bomo na koncu združili še v večmodalni pristop. S pomočjo eksperimentov na podatkovni zbirki XM2VTS bomo preverili zanesljivost delovanja večmodalnega pristopa in jo primerjali z zanesljivostjo uveljavljenih postopkov razpoznavanja.

BibTeX (Download)

@inproceedings{ERK2008,
title = {Combining experts for improved face verification performance},
author = {Vitomir \v{S}truc and France Miheli\v{c} and Nikola Pave\v{s}i\'{c}},
url = {http://luks.fe.uni-lj.si/nluks/wp-content/uploads/2016/09/ERK2008.pdf},
year  = {2008},
date = {2008-09-01},
booktitle = {Proceedings of the IEEE International Electrotechnical and Computer Science Conference (ERK'08)},
pages = {233-236},
address = {Portoro\v{z}, Slovenia},
abstract = {Samodejno razpoznavanje (avtentikacija/identifikacija) obrazov predstavlja eno najaktivnej\v{s}ih raziskovalnih podro\v{c}ij biometrije. Avtentikacija oz. identifikacija oseb z razpoznavanjem obrazov ponuja mo\v{z}en na\v{c}in pove\v{c}anja varnosti pri razli\v{c}nih dejavnostih, (npr. pri elektronskem poslovanju na medmre\v{z}ju, pri ban\v{c}nih storitvah ali pri vstopu v dolo\v{c}ene prostore, stavbe in dr\v{z}ave). Ponuja univerzalen in nevsiljiv na\v{c}in razpoznavanja oseb, ki pa trenutno \v{s}e ni dovolj zanesljiv. Kot mo\v{z}na re\v{s}itev problema zanesljivosti razpoznavanja se v literaturi vse pogosteje pojavljajo ve\v{c}modalni pristopi, v katerih se razpoznavanje izvede na podlagi ve\v{c}jega \v{s}tevila postopkov razpoznavanja obrazov. V skladu z opisanim trendom, bomo v \v{c}lanku ovrednotili zanesljivost delovanja razli\v{c}nih postopkov razpoznavanja obrazov, ki jih bomo na koncu zdru\v{z}ili \v{s}e v ve\v{c}modalni pristop. S pomo\v{c}jo eksperimentov na podatkovni zbirki XM2VTS bomo preverili zanesljivost delovanja ve\v{c}modalnega pristopa in jo primerjali z zanesljivostjo uveljavljenih postopkov razpoznavanja.},
keywords = {biometrics, erk, face recognition, face verification, fusion, performance evaluation},
pubstate = {published},
tppubtype = {inproceedings}
}