Tekoči projekti
Zaključeni projekti

Publikacije
Doktorske disertacije
Magistrske naloge
Poročila in seminarske naloge

Govorne tehnologije

Povezave z drugimi
raziskovalnimi
skupinami


 

LUKS > Raziskovalna dejavnost > Zaključeni projekti

 


/

Doslej je bilo v laboratoriju izvedenih preko 100 raziskovalnih in razvojnih projektov. Na seznamu so objavljeni naslovi in povezave pomembnejših projektov, ki so bili zaključeni v zadnjem obdobju.

* COST 275 ;

Biometric-Based Recognition of People over the Internet (N. Pavešić koordinator za Slovenijo)
The main objective the project is to investigate effective methods for the recognition of people over the Internet based on voice, facial and other biometrics characteristics in order to facilitate, protect and promote various financial and other services over this growing telecommunication medium.
Visit also Biometrics.org .

* COST 278 ;

Spoken Language Interaction in Telecommunication (F. Mihelič koordinator za Slovenijo)
The main objective of this Action is to create knowledge in several problem areas of spoken language interaction in telecommunications in order to achieve communicative interfaces that provide a natural human-computer interaction through more cognitive, intuitive and robust interfaces, whether monolingual, multilingual or multimodal.

* Program MŠZŠ šifra P2-0250 (C) , 1.1.04 - 31.12.08;

Metrologija in biometrični sistemi (A. Jeglič nosilec, sodelavci N. Pavešić, F. Mihelič, S. Dobrišek)
V okviru raziskovalnega programa bomo razvijali nove merilne postopke, s katerimi bomo razširili merilno območje akreditacije laboratorija, zmanjšali merilno negotovost meritev. Tako bomo zadostili potrebam industrije ter preostalih raziskovalnih ustanov, ki imajo potrebe po tovrstnih meritvah.
Testirali bomo ločevanje trenutnih in konvolucijskih mešanic signalov z metodami slepega ločevanja signalov, pridobljenih s simulacijo in pridobljenih v realnem okolju. Analizirali bomo potrebe in možnosti za pridobitev akreditacije za akustična merjenja, za katera imamo potrebno merilno opremo in gluho sobo.
V okviru raziskovalnega programa želimo posvetiti posebno pozornost nadaljnjemu razvoju govornih tehnologij, ki bodo omogočile večmodalno komunikacijo slovensko govorečih uporabnikov z modernimi inteligentnimi sistemi in raziskati možnost gradnje sistemov za samodejno avtentikacijo, ki temelje na kombinaciji več telesnih in/ali vedenjskih lastnosti oseb.

* Projekt MŠZŠ šifra L2-6277 (C) , 1.7.04 - 30.6.07;

Sistem za obdelavo zvočnih RTV posnetkov z uporabo govornih tehnologij (F. Mihelič nosilec)
Namen aplikativnega projekta je zasnovati in udejaniti sistem za samodejno obdelavo zvočnih posnetkov radijskih in televizijskih informativnih oddaj v slovenskem jeziku z uporabo govornih tehnologij. Osnovne funkcije sistema bodo: segmentacija zvočnih posnetkov na homogene dele, indeksacija delov posnetka glede na akustične karakteristike in pomenske vsebine, sinhronizacija zvočnih posnetkov branega govora s tekstovno predlogo in podnaslavljanje nekaterih izbranih vsebin govornih oddaj.

V okviru projekta nameravamo tudi pridobiti obsežno zvočno podatkovno zbirko informativnih oddaj v slovenskem jeziku, ki jo bomo dokumentirali v skladu z mednarodnimi priporočili in standardi na tem področju.

* Ciljni Raziskovalni Program "Znanost za mir 2004" MŠZŠ/MORS, projekt šifra M2-0019 , 1.10.04 - 30.6.06;

VoiceTRAN: večjezični prenosni govorni komunikator za bojevnika 21. stoletja (F. Mihelič nosilec za podsklop raziskav na FE)
Cilj predlaganega projekta je razvoj kompaktnega prenosnega govornega komunikatorja VoiceTRAN, ki bo omogočal dvosmerno govorno komunikacijo med govorcema, ki govorita različna jezika: jezik A in jezik B. V prvotni različici bo VoiceTRAN omejen na jezikovni par slovenščina angleščina, vendar bo zasnovan tako, da bo omogočal preprosto dodajanje novih jezikov.

* HP Voice Web Initiative ; (nosilec F. Mihelič)

The aim of the project is to develop an experimental version of the voice driven text-to-speech system devoted for blind or visually impaired persons for reading Slovenian texts. Users can obtain texts from the Internet site of the Association of Slovenian Blind and Visually Impaired Persons Societies from their Electronic Information System (EIS) where users can find daily newspapers, some novels and other information. The system consists of four main modules. Web page demonstrating system capabilities (synthesis, recognition) will be also public available at the end of the project.

* Projekt MŠZŠ in ZDSSS šifra L2-2109 , 1.1.00 - 30.6.02

Samodejni inteligentni bralnik slovenskih besedil za slepe in slabovidne (nosilec N. Pavešić)
Namen aplikativnega projekta je zasnovati in udejaniti samodejni bralnik slovenskih besedil, ki bo slepim in slabovidnim osebam omogočal, da bodo lahko poslušali vsa slovenska besedila, zapisana v digitalni obliki. Posebni interaktivni govorni vmesnik, ki ga nameravamo razviti kot posebno aplikacijo, bo slepim in slabovidnim osebam omogočal dostopanje do dnevnega časopisja preko interneta. Med posameznimi časopisi in rubrikami bodo uporabniki lahko izbirali z govornimi ukazi, nato bodo izbrane članke oz. dele člankov lahko tudi poslušali.

* Projekt MŠZŠ šifra J2-2096 (C), 1.1.00 - 30.6.02;

Proučevanje naravnosti sintetiziranega govora (nosilec J. Gros)
Namen projekta je razviti sintetizator govora za slovenski jezik, ki bo vhodna besedila izgovarjal s kar se da naravnim in razumljivim glasom. Za dosego visoke kakovosti umetnega govora, tako da poslušanje takega govora ne bo mučno in utrujajoče, je potrebno izvesti mnogo raziskav, predvsem meritev s področja prozodije slovenskega govora in ugotavljanja pravil pri naglaševanju besed v slovenskem jeziku. Menimo, da bomo z analizo omenjenih značilnosti slovenskega govorjenega jezika pridobili primeren nabor parametrov za krmiljenje sintetizatorja govora za slovenski jezik.

* SLO-HRV Project 17/01-03

Multi-Agent Systems for Interpretation of Dynamical Scenes (N. Pavešić nosilec za Slovenijo)
The aim of the project is to provide a new model of a multiagent system for real time dynamic scene analysis based on hierarchical organization of agents with different capabilities (e.g. perception, transformation from iconic to symbolic world representation, etc.). A special attention is directed to models for temporal and fuzzy temporal knowledge representation and reasoning.

* SLO-HRV Project 23/01-03

Bilingual Speech Data Base (F. Mihelič nosilec za Slovenijo)
Cilj projekta je razvoj in gradnja dvojezične baze govornih vzorcev hrvaškega in slovenskega govora. Baza govornih vzorcev je potrebna za razvoj in udejanjenje inteligentnih računalniških sistemov, ki so sposobni raspoznati in razumeti hrvaški in slovenski govor. Govorna podakovna zbirka in zbirka hrvaških in slovenskih besedil so uporabne tudi v nadaljnjih raziskavah govora in jezika z računalniško tehnologijo na področjih fonetike, morfologije, leksikografije in jezikoslovlja. Zaradi tega je cilj projekta predlagati in oblikovati govorno in besedilno podatkovno zbirko, ki bi predstavljala korpus hrvaškega in slovenskega govora v obliki primerni za delo z računalnikom.

* Program MŠZŠ šifra P0-0517-1538 , 1.1.99 - 31.12.03;

Razpoznavanje vzorcev (člani skupine: N. Pavešić, A. Babić, F. Mihelič, J. Gros, S. Dobrišek)
Teoretične in aplikativne raziskave na področju razpoznavanja vzorcev bodo usmerjene predvsem na razpoznavanje in analizo: a) vidnih vzorcev, b) slušnih vzorcev, c) biomedicinskih vzorcev in d) okoljskih vzorcev. ad a) Posvetili se bomo raziskavam iz: robotskega vida, aktivnega vida, določanja lege in oblike predmetov, predstavitve prizora in predmetov v prizoru na podlagi videza in na več stopnjah ločljivosti, načrtovanja naslednjega pogleda v odvisnosti od zastavljene naloge, ter koordinacije oko-roka pri doseganju in prijemanju predmetov v neumerjenih in šibko umerjenih sistemih robotskega vida. ad b) Posvetili se bomo od jezika odvisnim postopkom in činiteljem analize in razpoznavanja govora: zbiranju in dokumentiranju slovenskih govornih in tekstovnih zbirk, določitvi in izbiri primernih osnovnih govornih enot za razpoznavanje in tvorjenje govora, izdelavi posebnih slovarjev in leksikonov slovenskega jezika, razvoju orodij za beleženje raznih, za slovenski jezik specifičnih, akustičnih in prozodičnih meritev in njihovemu izvajanju ter določitvi in razvoju podsistemov za slovnično in pomensko razgradnjo slovenskega govora. ad c) Posvetili se bomo analizi in razpoznavanju biomedicinskih vzorcev v diagnostične namene. S postopki avtomatskega učenja bomo zgradili bazo znanja, potrebno za ugotavljanje in spremljanje bolezenskih sprememb. Iz biomedicinskih vzorcev pridobljeno bazo bomo uporabili v sistemu za avtomatsko diaganosticiranje ter za izdelavo multimedijskega učnega pripomočka za študente medicine in zdravnike. ad d) Naša prizadevanja bomo usmerili na analizo in razpoznavanje onesnaženja vodotokov, zraka in tal iz kompleksnih okoljskih vzorcev, kot so na primer, satelitski posnetki, vzorci avtomatskih merilnih postaj in ročno pridobljeni vzorci.

Zadnja sprememba: 30.10.2013
 
Laboratory of Artificial Perception, Systems and Cybernetics, Email staff[.at.]luks[.dot.]fe[.dot.]uni-lj[.dot.]si