Opis
Predavanja
Vaje
Laboratorij
Izpiti
Objave
Vprašanja

 

LUKS > študijski program > Visokostrokovni študij > Informatika v avtomatizaciji > Laboratorij

LABORATORIJSKE VAJE

 

 

Vaje potekajo v učilnici Laboratorija za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko (LUKS). Učilnica se nahaja v drugem nadstropju pred prehodom iz starega v novi del fakultetne stavbe. Vaje študenti izvajajo na osebnih računalnikih z izbranimi programskimi orodji v operacijskem sistemu Linux.

Izbira skupin v študijskem letu 2010/2011

Laboratorijske vaje v štud. letu 2010/2011 potekajo v dveh ciklih:

 • Cikel 1:
  • ob ponedeljkih, 10:15 - 12:00
 • Cikel 2:
  • ob torkih, 9:15 - 11:00

Termini za skupinske zagovore vaj bodo podani spodaj!

Izvajanje

Vaje potekajo dve uro tedensko v ciklih.
Študenti morajo izvesti več obveznih vaj in en izbirni programerski projekt/vajo. Izbrane projekte izvedejo z izdelavo programov v izbranem programskem jeziku (java, C/C++/C#, python) ali v okolju Matlab. Na vajah bodo študenti dobili osnovna navodila za sestavo projekta izbranem programerskem okolju. Študentom so na razpolago izhodiščni primeri v programskih jeziku java, C/C++/C#, python in Matlab. Na vajah asistent predstavi in razloži predvsem primere programske kode v programskem jeziku java.

Programi, izdelani za ukazno vrstico, preberejo vhodne podatke iz datoteke, katere ime je programu podano kot prvi argument pri zagonu (na primer: program vzorci.txt ). Izhodne podatke program po izbiri izpiše in/ali izriše na zaslon oziroma jih zapiše v izhodno datoteko, katere ime je programu podano kot drugi argument pri zagonu (na primer: program vzorci.txt rezultat.txt). Programi z izdelanim grafičnim uporabniškim vmesnikom (krajše GUI) pridobijo ime datoteke z vhodnimi podatki preko standardnega dialoga. Po možnosti na zaslon tudi izrišejo vhodne vzorce ali slike in prikažejo rezultate izvedenega postopka.

Vhodne datoteke vzorcev so lahko zapisana v originalni obliki iz izvirne podatkovne zbirke ali šolski obliki. Pretvornik zapisa vzorcev v šolsko obliko študenti razvijejo skupaj z asistentom na vajah.

Vsaka izdelana in oddana programska koda mora vsebovati glavo s komentarjem, ki vsebuje izjavo o avtorstvu. V primeru več avtorjev (ali avtorski dopolnitivi obstoječe programske kode drugega avtorja) se v izjavi navede več avtorjev in na kratko pojasni, kaj je zadnji avtor v programski kodi spremenil ali dopolnil. V primeru programske kode v jeziku C/C++ ima takšna glava naslednjo vsebino:

/**
* Copyright (c) 2012 University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering.
* All rights reserved. Licensed under the Academic Free License version 3.0.
*
* @author Ime Priimek
, ...
* @version dd/mm/yyyy

*/

Obvezne vaje

Na vajah vsak študent najprej izvede dve obvezni vaji. Vaje študenti izvajajo v parih. Prva vaja je namenjena seznanjanju študentov z uporabo programske knjižnice OpenCV in druga seznanjanju s programskimi orodji WEKA. Podrobna navodila so študentom podana na samih vajah. Osnovni napotki za izvedbo obveznih vah so podani spodaj. Za vsako obvezno vajo študenti pripravijo kratko pisno poročilo.

Izbirne programerske vaje

Po izvedbi obveznih vaj par študentov izbere še enega izmed programerskih projektov, razdeljenih po spodnjih področjih. Izbor projektov se izvede v dogovoru z asistentom, ki poskrbi, da so projekti enakomerno porazdeljene med študente. V oklepajih je podana stran v knjigi profesorja dr. Nikole Pavešiča z naslovom Razpoznavanje vzorcev (RV), kjer je opisan postopek, na katerega se projekt nanaša. Podana je tudi ocenjena težavnost izvedbe vaje v razponu [7-10]. Podrobnejši opis pričakovanih ocen je podan na koncu strani opisov posameznih projektov/vaj. Programi z izdelanim grafičnim uporabniškim vmesnikom (krajše GUI) imajo višjo pričakovano oceno.

Poročilo in zagovor izbirne vaje

Ustrezno opravljena izbirna vaja vključuje pisno poročilo. Prva stran poročila vsebuje kratek opis naloge, datum in spisek z imeni avtorjev. Sledi kratek povzetek teoretičnega ozadja naloge, opis metodologije dela (uporabljena orodja in podatkovne zbirke), tabelarni oziroma grafični izpisi rezultatov vaje. Poročilu študenti priložitijo tudi morebitne izračune, ki ste jih izvedli brez pomoči računalnika. Poročilo ne vsebuje izpisa izvorne programske kode. V poročilu so lahko le pomembni izbrani deli programske kode. Kodo študenti prinesejo na vpogled na zagovor na disketi, CDROM-u ali USB pomnilniški enoti. Študentom sta na razpolago dva zgleda poročila. Poročilo študenti oblikujejo v html zapisu, ki bo berljiv z uveljavljenimi spletnimi brskalniki (Firefox, MS Explorer ipd.).

Poleg predstavitve izdelanega programa na zagovoru vaje študenti odgovarjajo tudi na vprašanja v zvezi s snovjo, predstavljeno na avditornih vajah, teoretičim ozadjem svoje vaje in izvorno programsko kodo. Pred pridobitvijo ocene vaj se morajo študenti prijaviti na izbrani rok za pisni izpit preko e-Študenta.

Zagovori vaj

Pred zagovorom svoje vaje se morajo študenti prijaviti na enega od razpisanih izpitnih rokov pri tem predmetu. V študijskem letu 2009/2010 bodo skupinski zagovori vaj v učilnici LUKS v naslednjih terminih. Za pripravo na odgovarjanje na splošna vprašanja v zvezi s teoretičnimi ozadji posameznih vaj so študentom na razpolago kratki povzetki v uvodu opisa posameznih vaj:

Predvideni termini za skupinske zagovore vaj:

 • četrtek 9. junija 2011 od 11. do 12. ure;
 • četrtek 23. junija 2011 od 11. do 12. ure;
 • torek 28. junija 2011 od 11. do 12. ure;
 • torek 12. julija 2011 od 11. do 12. ure;
 • četrtek 8. septembra 2011 od 11. do 12. ure;
 • četrtek 15. septembra 2011 od 11. do 12. ure;
 • četrtek 22. septembra 2011 od 11. do 12. ure;

 

Zadnja sprememba: 04.02.2016
 
Laboratory of Artificial Perception, Systems and Cybernetics
staff[.at.]luks[.dot.]fe[.dot.]uni-lj[.dot.]si